АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Кaк протича нашият анализ и оптимизацията на вътрешнофирмените процеси и
дейности?

Идва се на място при Вас за запознаване с
работните процеси и управление на отделите в компанията. 

Събраната информация ще послужи на консултантите ни да изготвят анализ и направят препоръки, ако са констатирани пропуски в дейността, на възможностите за развитие на потенциала на отделите и
на компанията като цяло.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНО С :

❖ Прецизиране на показателите за качеството на
произведения продукт или услуга;
❖ Съкращаване на продължителността на работния цикъл;
❖ Намаляване на разходите;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

❖ Преглед на дейностите в компанията с оглед на оптимизирането им;
❖ Осигуряване на съответствие с изискванията на потребителя;
❖ Повишаване контрола на компанията;
❖ Внедряване на програми за управление на качеството;
❖ Подобряване управляемостта на компанията.

ДЕФИНИРАНЕ НА ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ И РЕЗУЛТАТИ

1. Повишаване удовлетвореността на клиентите;
2. Намаляване на документооборота в администрацията;
3. Повишаване удовлетвореността на служителите;
4. Увеличение на оборите печалбата на компанията.

Оптимизирането на бизнес процесите е от ключово значение за растежа на всеки бизнес. То може да бъде както чрез автоматизиране на комуникацията между различните звена и служители, така и чрез създаването на вътрешните системи за управлението и контрола на качеството на продукта. Комуникацията е средството за диалог във всяка една фирма и в никакъв случай не е за подценяване. Тя може да бъде в основата на фирмения растеж, но може и да го забави, а дори и спре. В пряка връзка с нея са системите за контрол на различните звена и служители. Важно е да обърнем внимание, че последните са необходими за анализ на текущото състояние на продукта и услугата за потребителя, но в никакъв случай не бива да забавят, още по-малко спрират производствения процес или търговската работа. В практиката обикновено има изградени системи, които са в две основни направления, първото за вътрешна употреба, а второто за външна. Двете не бива да работят без комуникацията помежду им, защото качеството на продукта и услугата към него, се измерват по потреблението и удовлетвореността на потребителя, а те от своя страна се проверяват чрез двете системи. 

Ако искате, но не можете “да прескочите своята бариера“, ще се радваме да го направим заедно!

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.