АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Кaк протича анализът и оптимизацията на вътрешнофирмените процеси и
дейности?

Идва се на място при Вас за запознаване с
работните процеси и управление на отделите в компанията. Събраната
информация ще послужи на консултантите ни да изготвят анализ и направят препоръки, ако са констатирани пропуски в дейността, на възможностите за развитие на потенциала на отделите и
на компанията като цяло.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНО С :

❖ Прецизиране на показателите за качеството на
произведения продукт или услуга;
❖ Съкращаване на продължителността на работния цикъл;
❖ Намаляване на разходите;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

❖ Преглед на дейностите в компанията с оглед на оптимизирането им;
❖ Осигуряване на съответствие с изискванията на потребителя;
❖ Повишаване контрола на компанията
❖ Внедряване на програми за управление на качеството
❖ Подобряване управляемостта на компанията

ДЕФИНИРАНЕ НА ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ И РЕЗУЛТАТИ

1. Повишаване удовлетвореността на клиентите;
2. Намаляване на документооборота в администрацията;
3. Повишаване удовлетвореността на служителите.
4. Увеличение на печалбата на компанията