ЕКИП

ДОЦ. Д-Р
ВАСИЛ ПЕТКОВ

Доцент д-р Васил Петков е преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Научната му специалност е „Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)“. Същият чете лекции в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.    Доц. Петков притежава богат практически опит във финансовата и банковата сфера, както и в консултантския бизнес. Заемал е ръководни длъжности в предприятия от различни сфери на икономиката. Интересите му са свързани с цените, ценообразуването, конюнктурата и прогнозирането на пазарите и борсовата търговия с различни видове инструменти. Ръководи Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози към УНСС.