ЕКИП

Екипът на Оптима Бизнес е от квалифицирани и опитни икономисти, финансисти, юристи, маркетолози, дизайнери, търговци и консултанти по бизнес управление.

ПРОФ. Д-Р
АТАНАС ЛЬОНДЕВ

Финансист

Професор д-р Атанас Льондев работи над 25 години като експерт и началник отдел в Министерство на финансите – Национална агенция за приходите (НАП), Агенция „Митници“ и Държавната комисия по хазарта.

Професор в професионално направление Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“.

Преподавател във Висше училище по сигурност и икономика, Международно висше бизнес училище, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет по публични финанси, европейски и международни финанси, капиталови пазари, теория на парите, финансово посредничество, финансов, данъчен и митнически контрол, финансов мениджмънт, корпоративни финанси и други.

Автор е на монографии, учебници, студии и статии, десетки доклади в международни научни конференции, цитиран е от авторитетни автори в национални и световни научни бази данни, участва в научни проекти по програми на МОН.

ДОЦ. Д-Р
ВАСИЛ ПЕТКОВ

Икономист

Доцент д-р Васил Петков е преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Научната му специалност е „Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)“. Същият чете лекции в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.    Доц. Петков притежава богат практически опит във финансовата и банковата сфера, както и в консултантския бизнес. Заемал е ръководни длъжности в предприятия от различни сфери на икономиката. Интересите му са свързани с цените, ценообразуването, конюнктурата и прогнозирането на пазарите и борсовата търговия с различни видове инструменти. Ръководи Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози към УНСС.

АДВ.
МИЛЕНА ВРЪБЛЯНСКА

Юрист

Милена Връблянска е правоспособен юрист от 2001 г. Завършва „Юридически факултет“, специалност „Право“.
Юрист в сферата на гражданското, административното, търговското право и изпълнителния процес. Дългогодишен юристконсулт в големи компании и в банковата сфера в страната.

Тя е регистрирана в Регистъра към Адвокатска колегия Перник с Решение на АС №3 / 05.07.2012, с номер на идентификационна карта PRAK0192 и личен номер 1700023023 

УБЕЖДЕНИЯ

 

За Милена Връблянска

АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ има важна и особена роля при съвременните цивилизовани народи, изповядващи принципите на демокрация, правовата държава и свързаното с това върховенство на закона. Тази многовековна професия е гарант за властване на законността в държавата и предотвратяване на евентуален произвол, свързан с властничеството на държавата. Ето защо професията адвокат и защита от него е Конституционно закрепена. Всеки гражданин има достъп до защита от адвокат, срещи насаме със с него, неприкосновенност на кореспонденцията, а адвокатурата е независима.

 

ЦЕННОСТИ


ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ за защита правата на човека и основните свободи, третира като основно, правото на юриста, наред с това за живот и др.
Ползването на адвокатска защита, не е насочено единствено към отстояване на правата и законните интереси на отделния гражданин, а е част от разбирането за справедлив съдебен процес, т.е. преследва се и по-далечна цел от тази на отделния гражданин. В интерес на правосъдието е адвокатът да представи професионално пред съответните органи, защитата, чрез оценка на всички данни по съответния казус и оттам да се стигне до справедливо съдебно решение, което да почива на обективната истина и правилното прилагане на закона, за което съдейства адвоката.

ДИМИТЪР
РАДКОВ

Инвестиционен анализатор

Димитър Радков е инвестиционен анализатор в областта на :
1. финансови инструменти – акции, облигации, суровини, фючърси, индекси, криптовалути, форекс търговия
2. състоянието на борсовия пазар (американски, немски, китайски, японски, английски и др.)

Димитър Радков е с доказан опит в търговията. Има индивидуален подход и печеливши методи за управление на финансовите инструменти.

Владее безупречно :

– проучване и анализ на рентабилността на компаниите;
– анализ на състоянието на пазара на акциите;
– анализ на инвестиционния риск в акции и други финансови инструменти;
– консултации за възможностите за инвестиции и доходност, съобразена с личните цели на търгуващия;
– прогнози за състоянието на инвестиционния пазар и възможните рискове и /или печалби.

МИРОСЛАВ
ЗАШЕВ

Психолог и психотерапевт

Участие в многобройни тренинги и обучения. Презентационни умения за провеждане на обучения и тренинги. Отлични комуникативни и меки умения. Организационни умения и компетенции:
- Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените
цели;
- Способности за определяне и актуализиране на приоритетите;
- Опит в работата и управлението на екипи и проекти;
- Ефективна работа в екип и отлични организационни способности, като лидер на екип;
- Устойчивост на стрес, способност за работа под напрежение и спазване на крайни срокове.

ДИАНА
ЕРЕМИНОВА

Счетоводство и ТРЗ

Диана Ереминова е изключителен професионалист с доказан практически опит в областта на счетоводството и ТРЗ. Завършва образованието си в УНСС и веднага, започва работа в една от големите столични счетоводни кантори, където работи дълги години, а днес е част от екипа на Оптима Бизнес. Познава отлично българското счетоводно законодателство и прилага успешно всяка норма на закона.

ИЛИАН ЙОРДАНОВ

Бизнес консултант

тел: + 359 88 888 9099
email: ceo@optimabiz.eu

Илиан Йорданов е експерт с широк поглед в оптимизацията и управлението на бизнес процесите в компаниите, което му дава умението за реалистична оценка на ситуацията, съчетана с адекватни подходи за въздействие на отдели и кадри, и взаимовръзката помежду им. Ползва свободно различни софтуерни продукти за бизнеса. Иновативният му подход позволява обективния анализ и оценка на компаниите. Успешно развива бизнеси в различни сфери.

В кариерата си утвърждава придобитите знания, преминавайки през длъжности в различни сфери на производството на храни и облекла, търговия, обслужване и мениджмънт.

Надгражда управленския си опит с различните сфери на професионалното си развитие в големи производства, международни търговски вериги, търговски офиси, счетоводни отдели и др.

Комуникативен с умения за водене на преговори и работа в екип.

По образование е икономист със специалност „Международен Бизнес“ и „Технология на кулинарната продукция и обслужване в общественото хранене“.

БЛАГОВЕСТ ПУЛЕВ

Дизайн и Реклама

тел: + 359 88 463 3674
email: pulev@optimabiz.eu

Благовест Пулев е креативна личност участвал в редица проекти за дизайн, мода и интериор. За възрастта си притежава завидни умения и усет за форма, съчетание, дизайн и креативност. С придобиването на професията „Дизайнер“, той затвърждава дарбата си да твори, съчетава форми, цветове, с индивидуален подход към клиента. С доказан опит в модата на облеклата и дизайна на интериора, успешно допълва знанията и уменията на маркетинга и рекламата, както и Pr специалистите ни. Участвал е в редица конкурси и е печелил с проектите си пред редица свои колеги. Той е оптималният избор за криейтив идеи и коректив за цветоусещане и формо съчетание.

инж. БОРИС СТОЯНОВ

Търговски консултант

тел: + 359 89 539 2741
email: vasilev@optimabiz.eu

Инж. Борис Стоянов има квалификации по „Електрообзавеждане на производството“, „Хидравлична и пневматична техника“ и „Мениджмънт в електроенергетиката“. Професионалният му опит преминава от малкия към големия бизнес в страната в различни сфери. Успешно реализира придобитите знания.

В нашия Блог даваме своите препоръки за бизнес управление и решения.