МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

Фаза 1 – Етапи на проучване за съставяне на маркетингов план:

1. запознаване с търговския отдел, или негови представители пряко свързани с продажбите на продуктите / услугите
2. запознаване с продуктите / услугите за продажба
3. дефиниране силните страни на продуктите / услугите за продажба
4. анализ на каналите за продажби включително чрез данни от CRM, ERP, СУПТО софтуери
5. проучване и анализ силните и слабите страни на конкурентите
6. анализ на ефективността от избраните канали за продажба към момента на проучването
7. анализ на удовлетвореността и мотивацията на служителите, пряко свързани с продажбата на услугите / продуктите

Фаза 2 – Съставяне на маркетингов план за бизнес развитие:

1.  дефиниране на цели с ясни показатели
2. определяне на целевия пазар
3. избор на продажбени канали за продуктите / услугите
4. дефиниране на желания резултат
5. дефиниране на промоционалните предложения
6. дефиниране на ясни маркетингови кампании
7. изготвяне и управление на рекламен бюджет

Фаза 3 – Съставяне и Изпълнение на практическата част на маркетинговия план:

  1. подробно описание на всяка една от маркетинговите кампании, време на изпълнение и постигане на целите, както и сроковете на валидността на кампаниите
  2. изготвяне на материали за целите на изпълнението на маркетинговия план – графични, текстови, видеа и др.
  3. таргетиране и управление на рекламните кампании 
  4. анализ на постигнатите резултати

Фаза 1 и 2 са предварителни и имат опознавателен характер. Времето за изпълнение на двете е средно 10 работни дни. През този период представител на Оптима Бизнес, ще комуникира пряко или на място при Възложителя с негови служители, за събиране на информацията за съставянето на практико-приложната част на маркетинговия план. Предварително се сключва договор за конфиденциалност между страните.
След приключването на Фаза 1 и 2, страните ще имат ясно поставени цели и задачи и дефинирани средства за постигането им. 

Участници в изготвянето на маркетинговия план са – маркетолог, търговец, дизайнер, икономист, юрист.