ИНВЕСТИЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

Инвестиционното обучение включва теми по Борсова търговия :


1. История на борсовата търговия
2. Лични финанси и инвестиционни решения за управление на портфейли. Държавни ценни книжа.
3. Същност и видове борсови сделки
4. Форуърдни и срочни (фючърсни) борсови сделки – предимства и недостатъци
5. Опционни борсови сделки
6. Борсово спекулиране
7. Борсови посредници – основни фигури в борсовата търговия
8. Същност, характеристика и функции на фондовите борси
9. Финансови продукти и пазари. Видове инвестиционни инструменти.
10. Акции, дивидент и облигации. Възвращаемост от инвестицията.


11. Борсови индекси
12. ETF – и
13. Комодити
14. Начини за инвестиции в недвижими имоти
15. Олихвяване и дисконтиране
16. БВП, внос, износ, инфлация, дефлация, хиперинфлация и стагфлация
17. Форекс FX – търговия, пазар, платформа, инструменти, участници
18. Дигитални и крипто валути
19. Инвестиционен борсов анализ – фундаментален и технически анализ
20. Инвестиционни стратегии, прогнозиране, риск и възвращаемост