ОБЩ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА КОМПАНИЯТА

Променящите се икономически условия в нашата страна и необходимостта от преосмисляне на редица въпроси от икономическата теория и практика, налагат извършването на промени и в областта на икономическия анализ. Приоритетното положение в тази област придобива проучване на мястото на компанията. Той се поставя на първо място, тъй като неговите резултати отразяват в най-голяма степен ефективността от използването на наличните ресурси и постигнатите при това резултати. Чрез характеристика се придобива представа за възможностите на компанията да осъществява даден тип стопанска дейност. Състоянието отразява и качеството на връзките с останалите стопански субекти.

Показатели за състоянието

Състоянието на компанията не може да се определи еднозначно, само с помощта на една икономическа величина. Ето защо, след изясняване на нейната същност, е необходимо да се дефинира определена система от икономически показатели. Тази система, е необходимо да дава възможност за удовлетворяване на информационните потребности на редица вътрешни и външни потребители с информация за финансите на компанията. Като основни направления при практическото провеждане могат да се посочат: структурата на капитала; анализ на платежоспособността; анализ на обема на паричния поток и на рентабилността.

Значението на състоянието на компаниите се определя от факта, че те са законово задължени да осъществяват неговото провеждане. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството и в съответствие с Международните счетоводни стандарти, информацията за фин. състояние се явява задължителен елемент на годишните счетоводни отчети.

Легитимирането на дадена компания пред останалите участници в стопанския живот и пред обществото се осъществява, както посредством предмета на своята дейност, така и чрез репутацията си. Като един от най-важните критерии за оценка на репутацията на стопанския субект е финансите му,  определящо в значителна степен качеството на връзките и взаимоотношенията с различни видове контрагенти.

Често собствениците са изправени пред трудни решения, а липсата на реални справки, прави избора още по-сложен. Ние от Оптима Бизнес разполагаме с експертизата, от която имате нужда.

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.