Подводен камък в бизнеса

Правото е фундаментална наука, намираща широко приложение и в търговските отношения, поради регулативната му функция на търговските, стопанските и икономическите субекти. То е базисно при основаването на предприятията, фирмите със стопанска или нестопанска цел. Практикуването му в реалността се осъществява от юристи, придобили квалификация за това. Жизнено важно обаче е правните съвети и документация за бизнеса да бъдат от познаващ бизнеса юрист, тъй като той с уменията и разбирането си ще положи / изготви основата на удостоверителните бланки необходими за доказване на търговскоправните сделки, във фирмите или между тях. Те от своя страна, доказват реалността на стокообмена между субектите, движението на паричните потоци и изобщо истинността на сделките, необходима за данъчни и други цели на проверяващите държавни органи. Всяка една от операциите, независимо вътрешна или междутърговска, задължително трябва да е надлежно удостоверена и гарантираща истинност й с необходимата документация. Тя се изготвя от юрист, но компетентен в спецификата на бизнес процесите и отношенията на стопанските субекти. Така например, един изготвен договор само за да го „има“, може да коства “живота” на бизнеса, а един липсващ, или неправилно написан и структуриран документ, може да доведе до същия негативен резултат. Не трябва да подценяваме значимостта на документалната обосновка на бизнес процесите, тъй като тя има правна и доказателствена стойност пред властите при спорове, съдебни дела и др. Ето, поради тези причини и не само, ние сме насреща, с комплексното си обслужване от споделените ни експерти, познаващи в детайлност всяка бръмка, запетая на бизнесите за които работят. Компетентни сме в различни правни насоки като: търговско, трудово, данъчно и др. видове право.
Ние ще осъществим протекцията по законен път, защото го можем и имаме капацитет. Екипът ни познава изключително детайлно законите, разпоредбите към тях, както и практиката на действие на контролните органи в страната ни. 

Нашият практически опит силната ни страна.