ЕКИП

ПРОФ. Д-Р
АТАНАС ЛЬОНДЕВ

Професор д-р Атанас Льондев работи над 25години като експерт и началник отдел в Министерство на финансите – Национална агенция за приходите (НАП), Агенция „Митници“ и Държавната комисия по хазарта.

Професор в професионално направление Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“.  

Преподавател във Висше училище по сигурност и икономика, Международно висше бизнес училище, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет по публични финанси, европейски и международни финанси, капиталови пазари, теория на парите, финансово посредничество, финансов, данъчен и митнически контрол, финансов мениджмънт, корпоративни финанси и други.

Автор е на монографии, учебници, студии и статии, десетки доклади в международни научни конференции, цитиран е от авторитетни автори в национални и световни научни бази данни, участва в научни проекти по програми на МОН.