СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводството е систематично регистриране, периодично представяне във финансови отчети и анализ на сделките на предприятието в паричен измерител. То се осъществява при спазването на определени правила, наричани често „Общоприети счетоводни принципи“. Счетоводството позволява на дадена компания да анализира финансовите си резултати въз основа на различни показатели като нетната печалба (печалбата за периода). В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчет на финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие и тази информация може да се използва от различни групи хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Счетоводството в пазарни условия се диференцира на два клона: управленско счетоводство и финансово счетоводство. Управленското счетоводство e насочено към създаване и анализиране на информация за вътрешнофирмени нужди: тя се използва от ръководството на предприятието за вземане на решения, планиране, контрол и оценка на постигнатите резултати от дейността. Счетоводството, което е насочено към изготвянето на финансови отчети за ползване от външни потребители на информация, извън предприятието, се нарича финансово счетоводство. Външните потребители са доставчици, клиенти, кредитори, държавни органи, собственици, персонал, потенциални инвеститори, одитори, финансови анализатори, икономисти. Тъй като тези потребители имат различни информационни потребности, e необходимо счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин, затова изготвянето и представянето на финансови отчети е обект на нормативно регулиране за разлика от управленското счетоводство.