Управленско и финансово счетоводство и ТРЗ услуги

Счетоводството е систематично регистриране, периодично представяне във финансови отчети и анализ на сделките на предприятието в паричен измерител. То се осъществява при спазването на определени правила, наричани често “Общоприети принципи”. То позволява на дадена компания да анализира сваоите резултати въз основа на различни показатели като нетната печалба (печалбата за периода). В днешно време често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчет на финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие и тази информация може да се използва от различни групи хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

В пазарни условия се диференцира на два клона: управленско и финансово. Управленското e насочено към създаване и анализиране на информация за вътрешнофирмени нужди: тя се използва от ръководството на предприятието за вземане на решения, планиране, контрол и оценка на постигнатите резултати от дейността. Счетоводството, което е насочено към изготвянето на отчети за ползване от външни потребители на информация, извън предприятието, се нарича финансово. Външните потребители са доставчици, клиенти, кредитори, държавни органи, собственици, персонал, потенциални инвеститори, одитори, анализатори, икономисти. Тъй като тези потребители имат различни информационни потребности, e необходимо счетоводната информация да бъде структурирана по определен начин, затова изготвянето и представянето на отчети е обект на нормативно регулиране за разлика от управленското.

Счетоводството е изключително важен инструмент за преценката на състоятелността на бизнеса. То дава ясните числени показатели, необходими за бизнес анализите, финансовите анализи, данъчните тежести и други вътрешно фирмени цели. Пренебрегването му може да доведе до създаването на бъдещи проблеми, които от своя страна могат да предизвикат финансови последствия за фирмата, данъчни актове и други подобни тежести.

Нашият съвет е да не подценявате важността на счетоводителя и неговите умения. Знанията му са необходимост на всеки бизнес, а коректността към изпълнението на законовите разпоредби в срок е задължителна за безпроблемното съществуване на фирмата Ви, преди по време и след потенциалните данъчни, и други проверки.

ЗАПИТВАНЕ

    Прочетох и се съгласявам с условията за ползване!
    Общи условия и правила за ползване.